Fridolfs Halmstad

Vinenhet anpassad under trappa

    • Innan vinenheten kom på plats.

    • Med vinenheten på plats.